HESABLAR PLANI (AKTİVLƏR)


1 UZUNMÜDDƏLİ AKTİVLƏR

10 Torpaq, tikili və avadanlıqlar

101 Torpaq, tikili və avadanlıqlar – Dəyər
102 Torpaq, tikili və avadanlıqlar – Amortizasiya
103 Torpaq, tikili və avadanlıqlarla bağlı məsrəflərin kapitallaşdırılması

11 Daşınmaz əmlaka investisiyalar

111 Daşınmaz əmlaka investisiyalar – Dəyər
112 Daşınmaz əmlaka investisiyalar – Amortizasiya
113 Daşınmaz əmlaka investisiyalar ilə bağlı məsrəflərin kapitallaşdırılması

12 Qeyri-maddi aktivlər

121 Qeyri-maddi aktivlər – Dəyər
122 Qeyri-maddi aktivlər – Amortizasiya

13 Təxirə salınmış vergi aktivləri

131 Mənfəət vergisi uzrə təxirə salınmış vergi aktivləri
132 Digər təxirə salınmış vergi aktivləri

14. Uzunmüddətli debitor borcları

141 Alıcılar və sifarişçilərin uzunmüddətli debitor borcları
142 Törəmə müəssisələrin uzunmüddətli debitor borcları
143 İcarə üzrə uzunmüddətli borclar
144 Faizlər üzrə uzunmüddətli borclar
145 Digər uzunmüddətli borclar

15. Uzunmüddətli maliyyə aktivləri

151 Dövlət qiymətli kağızları
152 Qeyri-dövlət qiymətli kağızları
153 Sair uzunmüddətli maliyyə aktivləri

16. İştirak payı metodu ilə ucota alınmış investisiyalar

161 Asılı muəssisələrə investisiyalar
162 Birgə muəssisələrə investisiyalar

17. Təsisçi və ya səhmdarlarla hesablaşmalar

171 Təsisçilər ilə hesablaşmalar
172 Səhmdarlarla hesablaşmalar

18. Sair uzunmüddətli aktivlər

181 Gələcək hesabat dövrlərinin xərcləri
182 Verilmiş uzunmüddətli avanslar
183 Digər uzunmüddətli aktivlər

2 Qısamüddətli aktivlər

20. Ehtiyatlar

201 Material ehtiyatları (azqiymətli və tezköhnələn əşyalar)
202 İstehsalat məsrəfləri
203 Hazır məhsul
204 Mallar
205 Satış məqsədilə saxlanılan aktivlər
206 Digər ehtiyatlar
207 Ehtiyatların dəyərinin azalmasına görə düzəlişlər

21. Debitor borcları

211 Birbaşa sığorta üzrə
212 Təkrarsığorta əməliyyatları üzrə
213 Təkrarsığortaçı üzrə
214 Təkrarsığortalı üzrə
215 Asılı təşkilatlar üzrə
216 Büdcə üzrə
217 İddia tələbləri üzrə
218 İşçi heyəti üzrə
219 Sığortalılara verilən borclar üzrə
220 Sair debitorlar

22. Pul vəsaitləri və onların ekvivalentlərı

221 Kassa
222 Hesablaşma hesabı
223 Valyuta hesabı
224 Depozit hesablar
225 Sair pul vəsaitləri

23. Qısamüddətli maliyyə aktivləri

231 Dövlət qiymətli kağızları
232 Qeyri-dövlət qiymətli kağızları
233 Sair qısamüddətli maliyyə aktivləri

24. Sığorta ehtiyatlarında təkrarsığortaçıların payı

241 Həyat sığortası sahəsi üzrə
242 Qeyri-həyat sığortası sahəsi üzrə

25. Sair qısamüddətli aktivləri

251 Gələcək hesabat dövrlərinin xərcləri
252 Verilmiş avanslar
253 Təhtəl hesablar

26 Sair aktivlər

261 Əvəzləşdirilən əlavə dəyər vergisi
262 Digər qısamüddətli aktivlər

Hörmətlə: Elçin ÇOBANOV

Advertisements

About Elchin Chobanov

1988-ci ildə Bakıda doğulmuşam. 288 saylı orta məktəbi bitirmişəm(1994-2005). Bakalavr dərəcəmi Qafqaz universitetində İqtisadi və İdari Elimlər fakultəsində Menecmet(Bank işi üzrə) almışam(2005-2010). Magistr dərəcəmi Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetində MBA fakultəsində Marketinq üzrə almışam(2011-2013).
This entry was posted in Finans, Maliyyə, Mühasibatlıq. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s